ROZLICZENIE KOŃCOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA – ETAP KOŃCOWY

31.10.2023

                                    W celu rozliczenia przedsięwzięcia należy złożyć WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Pobierz:

Wniosek o płatność wzór (pobierz)
instrukcja wniosek o płatność (pobierz)

                                        DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

° Dołączamy wyłącznie KOPIE. Na wszystkich kopiach należy napisać: „Za zgodność z oryginałem” i złożyć podpis

1. PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT (KOPIA) podpisanego przez wykonawcę i Beneficjenta. W przypadku wykonywania robót siłami własnymi protokół podpisuje wyłącznie Dotowany.

Pobierz:
Protokół odbioru prac wykonawcy (pobierz)

2. KOPIE UMÓW Z WYKONAWCAMI, ( jeśli zostały zawarte). Np, umowa z gazownią.

3. KOPIE FAKTUR, rachunków

4. POTWIERDZENIA PŁATNOŚCI: wydruk potwierdzenia przelewu bankowego, jeżeli wykonawcy zapłacono przelewem, a jak płatność była gotówką to na fakturze musi być napisane zapłacono gotówką + data.

5. DOKUMENT ZŁOMOWANIA starego pieca (KARTA ODPADU) wystawiona na wnioskodawcę.

6. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła niepodlegających zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni
PROTOKÓŁ KOMINIARSKI wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego.

7. W przypadku instalacji gazowej:

° POZWOLENIE NA BUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ LUB DOKUMENT O BRAKU SPRZECIWU ZE STAROSTWA

° ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT

° PROTOKÓŁ Z PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI

° OPINIA KOMINIARSKA

° KARTA MONTAŻU LICZNIKA

° KSEROKOPIA PIERWSZEJ STRONY PROJEKTU

8. Kopie dokumentów od nowego pieca/pompy:

° ETYKIETA ENERGETYCZNA nowego pieca, KARTA PRODUKTU (ksero strony z książeczki – dane techniczne)

° CERTYFIKAT, KARTA GWARANCYJNA – podpisana

9. Karta produktu i certyfikaty: GRZEJNIKÓW, OKIEN, DRZWI, WENTYLACJI (jeżeli zakładano oprócz źródła ciepła)

10. ZDJĘCIE NOWEGO PIECA + NAKLEJKI NA PIECU (tabliczka znamionowa)

                                                                                              UWAGA!

                                                         ° FAKTURY MUSZĄ BYĆ WYSTAWIONE NA WNIOSKODAWCĘ!

                                                         ° JEŻELI PRACE OBEJMUJĄ WYMIANĘ PIECA ORAZ
                                                            MONTAŻ/MODERNIZACJĘ INSTALACJI CENTRALNEGO
                                                            OGRZEWANIA A WYSTAWIONA JEST TYLKO JEDNA FAKTURA TO:
                                                            NA FAKTURZE MUSI BYĆ ROZDZIELONY KOSZT (NETTO I BRUTTO)
                                                            CZĘŚCI PIECOWEJ OD CZĘŚCI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

 

JAK ROZDZIELIĆ KOSZTY:

° DO CZĘŚCI PIECOWEJ WRZUCAMY KOSZTY: usunięcie starego pieca, zakup i montaż nowego pieca, wkład kominowy, zasobnik wody/zbiornik akumulacyjny/buforowy, zawory, pompki, armatura regulująca, zabezpieczająca, układ odprowadzania spalin.

° DO CZĘŚCI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRZUCAMY KOSZTY: grzejniki, sterowniki do centralnego ogrzewania, termostaty, równoważenie hydrauliczne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej, zakup i montaż materiałów instalacyjnych, urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania.

Dokładna kwota dotacji do wypłaty zostaje wyliczona na spotkaniu.

Na spotkanie rozliczeniowe należy się umówić:

Agata Tecław
tel. 61 65 59 165
mail: cieple.mieszkanie@oborniki.pl

 

Wypłacenie dotacji następuje po rozpatrzeniu zbiorczego wniosku o płatność wysłanego po zakończonym kwartale przez Gminę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.