DOKUMENTY DO WNIOSKU

31.10.2023

                         DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. KOPIA AKTU NOTARIALNEGO, bądź innego dokumenty potwierdzającego prawo własności do lokalu.

2. W przypadku współwłaścicieli należy dołączyć OŚWIADCZENIE WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI lokalu mieszkalnego

Pobierz oświadczenie:

Oswiadczenia-wspolwlasciciel Oswiadczenia-wspolwlasciciel

3. Beneficjent będący w związku małżeńskim posiadający wspólność majątkową musi dołączyć OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA

Pobierz oświadczenie:

Oswiadczenie-malzonek Oswiadczenie-malzonek

4. Beneficjent wnioskujący o:

° Podstawowy poziom dofinansowania zobowiązany jest dołączyć KSEROKOPIĘ ZEZNANIA PODATKOWEGO (rozliczony PIT)
° Podwyższony i Najwyższy poziom dofinansowania zobowiązany jest dołączyć ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRZECIĘTNY DOCHÓD NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, wydane przez właściwy organ
(Ośrodek Pomocy Społecznej pok.40, nr tel. 61 29 61 322 w. 1)